Skip to main content

На 26 май 2022 г. в хотел Маринела, София се проведе специализирано събитие, организирано от БАВ с акцент от три презентации по предварително изяснена програма. Тема на срещата бяха търговските загуби на вода. Традиционно, председателят на БАВ – инж. Иван Иванов, откри форума с встъпителни думи и това колко е важно загубите на вода да бъдат намалени. Веднага след него думата взе д-р инж. Атанас Паскалев – член на УС на БАВ, като модератор на събитието.

По презентация 1. Обществени поръчки за доставка на измервателни уреди, като инструмент за намаляване на търговките загуби на вода:

Марияна Маринова от Жози 2009 ЕООД направи кратко представяне, като наблегна на темата за обществените поръчки за доставка на водомери се явява важен фактор за последващото отчитане на водни количества, тъй като изборът на измервателни устройства би следвало да се прави възможно най-прецизно, за да осигури надежден отчет в бъдеще, благодарение на който да бъдат генерирани и увеличени приходите на дружествата.

Основните проблеми, които бяха представени се състоят в следното:

 • Залагане на твърде високи и понякога излишни критерии към участниците – относно представения проблем, бе направен коментар, че това се прави с цел отсяване на реални кандидати, които могат да бъдат надеждни доставчици, като допълнение бихме могли да отбележим, че предложението което следва да се направи е в посока реалистични критерий за подбор, а не тяхното отпадане;
 • Залагане на занижени критерии относно техническите изисквания към продуктите, за сметка на цената – всички присъстващи се съгласиха, че в много от случаите, това е така и в тази посока следва да се положат съвместни усилия за корекция в посока  качество, а не цена;
 • Залагане на технически характеристики, облагодетелстващи определени икономически оператори;
 • Неизползване достатъчно често на възможността за разделяне на обособени позиции. Фактор, който може да доведе до по-добри икономически и технически резултати, ако бъде използван. Тук бе изразена и гледната точка на Възложителите,  а именно, че работейки с един доставчик се чувстват улеснени от гледна точка на работния процес. Този довод би могъл да се пренебрегне, тъй като от значение би следвало да бъде цялостната дейност на дружеството и неговия просперитет, а не натовареността на служителите;
 • Липса на ясна нормативна рамка относно дигитализацията и дистанционният мониторинг на измервателните уреди. Тук бе направен коментар, че ако това решение се вземе на национално ниво, то може да се окаже неработещо, тъй като всяко дружество си има своите особености и нужди. Представяйки това като проблем се има предвид очертаване на ясен път към дигитализация, който в същото време да даде свобода на дружествата да оперират според нуждите си.

Относно представените проблеми се предлагат следните възможни решения:

 • Изготвяне на експертен доклад относно състоянието на водомерните стопанства;
 • На база този доклад да се определят минимални изисквания към измервателните уреди, технологии , посока на развитие;
 • Да се изготви предписание към дружествата за провеждането на търгове, което предписание да ограничи максимално лошите практики. Това предписание следва да съдържа методика на провеждане на пазарно проучване, методика за определяне на минималните технически изисквания към продуктите, стандартите на които следва да отговарят.
 • Отчетността следва да се повиши максимално за да се осигурят средства на сектора, липсата на добра отчетност е съществен проблем, който се нуждае от незабавни мерки.

По презентация 2 – Узаконяване на кражби на вода, чрез промяна на Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи от 03.09.2019 (за краткост надолу наричана Наредбата):

Инж. Павел Михайлов от Софийска вода АД направи кратко представяне, наблягайки на сериозни пропуски в националното законодателство, а именно:

 • Премахване на текст „По същият ред се определя количеството изразходвана вода в случаите на нарушаване на пломбите и физически въздействия върху водомерите, причинили тяхната повреда“ от чл. 37 (1) от Наредбата. На база на това се елиминира санкционния елемент при интервенция върху водомер или пломба.
 • Добавяне на текст „и в случаите на нарушаване на пломбите на водомерите“ в чл. 39 (1) на Наредбата. На база на това не се фактурират реално измерени и използвани количества, нито се налага санкционен елемент, а се изчислява, спрямо средно потребление за предишни периоди.

Като преки изводи от тези промени са:

 • Манипулиране на водомерите;
 • Увеличаване на разходите на ВиК операторите;
 • Увеличаване на търговските загуби
 • Негативно отражение върху отчитането на водомерите

Относно представените проблеми се предлагат следните възможни решения:

 • В чл.37 на Наредбата да се създаде нова алинея 2 със следния текст: (2) В случаите на нарушаване на пломбите и физически въздействия върху водомерите, причинили тяхната повреда, количеството изразходвана вода се определя по реда на чл.35, ал.6 за период от 3 месеца, освен ако не се докаже, че периодът е по-малък“. (3 месеца е основната периодичност на отчитане на водомерите, съгласно нормативната уредба).
 • Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.
 • В чл.39, ал.8 изразът „и в случаите на нарушаване на пломбите на водомерите“ се заличава.

По презентация 3. Дистанционно отчитане на консумация на вода и откриване на загуби:

Камелия Методиева от Дивелиът, част от Телелинк Бизнес Сървисис представи накратко цялостно решение за ВиК дружества, с което те биха могли да оптимизират загубите на вода, което най-общо се състои в следното:

 • Дистанционно отчитане в реално време;
 • Визуализация и анализ на данни в реално време

Ползите от решението са няколко:

 • Повишаване на приходите;
 • Намаляване на разходите;
 • Оптимизиране на оперативната и енергийна ефективност.

Допълнителни въпроси и изводи от срещата

Димитър Бояджиев от Акварор – Бояджиев и синове направи предложение да се премахне възможността обикновен едноструен сух водомер да се използва за главен водомер. За такъв трябва да бъде използван многоструен. В други държави това е уредено.

Галя Бърдарска обясни на присъстващите, че в приложение се правят промени към Наредбата. Всякакви предложения могат да се добавят към нея. Проф. д-р инж. Димитър Аличков участва в работната група, като скоро трябва да излезе информация за обществено обсъждане.

Галя Бърдарска предложи да се изложат проблемите много накратко (с водомери, обществени поръчки) в писмо до министър Караджов, като към това писмо се приложат всички стари писма, изпращани през времето. След това той да бъде запознат в лична среща. Тя пое ангажимент да запише в някоя следваща събота. За нея трябва да се дадат имена с телефони за обратна връзка.

Translate »