Skip to main content
Търсене

В периода 23-24 септември 2021 г. Българска асоциация по водите – БАВ, проведе своята традиционна конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи“. Събитието предизвика интерес в редица представители на водната гилдия в страната за десети юбилеен път, като възможност за споделяне на опит и дискусии дадоха домакините от х-л Кукс Клъб Съни бийч в Слънчев бряг. Основни партньори на БАВ бяха Грундфос България, Schneider Electric България, Електра помп и HTI България. В събитието с реклама участваха още представителите на APS България, както и на КМТ Сервиз.

Председателят на БАВ – проф. д-р инж. Димитър Аличков, откри конференцията приветствайки аудиторията и припомни, че загубите на вода имат комплексен характер, който не се включва в рамките само на изтичане на вода. Затова, имайки задача тяхното намаляване, са нужни дискусии и форуми като този, с които да се отразяват трудностите, които се срещат ежедневно, за да бъдат съответно намирани решения за тяхното преодоляване. В допълнение проф. Аличков прочете поздравителен адрес от министъра на регионалното развитие и благоустройството – доц. д-р арх. Виолета Комитова. В него тя почерта важността на дейностите по намаляване загубите на вода.

В условията на климатични промени, страната ни все повече се нуждае от добри практики и модели за управление на ВиК инфраструктурата. Общите ни усилия трябва да са насочени към управляване на ВиК мрежата с цел намаляване загубите на вода. В условията на климатични промени, страната ни все повече се нуждае от добри практики и модели за управление на ВиК инфраструктурата. Общите ни усилия трябва да са насочени към управляване на ВиК мрежата с цел намаляване загубите на вода.

В откриването още важно участие взе г-жа Пенка Трендафилова от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране, която изчете поздравителен адрес от председателя на КЕВР – доц. д-р Иван Иванов, в което бе подчертана важната роля на всички организации, участващи в събитието като МРРБ, КЕВР, БАВ и БВиКХ, към подпомагане и подобряване дейността на българските ВиК оператори.

Приветствие към всички присъстващи отправи и изпълнителният директор на Български ВиК Холдинг ЕАД – Илиян Илиев, където наблегна, че най-големият проблем на отрасъл ВиК са загубите на вода. Със създаването на Холдинга намаляването на загубите е задача №1 – да се помогне на дружествата да намалят загубите в най-кратки срокове. Друг акцент в изказването му, пряко свързан с темата на конференцията, бе информацията за изготвяне на реалистична програма за намаляване на загубите на вода.

След приключване на официалното откриване думата взе д-р инж. Атанас Паскалев – член на УС на БАВ и съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В неговата встъпителна презентация той наблегна на различните видове загуби на вода (физически и търговски), заедно с техните подтипове, като и обърна внимание на част от показателите за качество на водоснабдителните услуги и голямото място като обем и значение на загубите там.

Веднага след него от разстояние по zoom се включи д-р Ивайло Касчиев, главен директор на главна дирекция „ВиК услуги“ в КЕВР с общи данни за загуби на вода във ВиК сектора за периодите 2017 г. – 2020 г. – 2026 г. (дългосрочно ниво), като показа намаление, съгласно подадените данни, за 2020 спрямо 2017 г. с 9,6% за ПК 4а, както и 1,5% намаление за ПК 4б. В презентацията имаше също информация за зонирането на мрежата в страната, водомерното стопанство, както и за степента на внедряване на регистри и база данни.

Третата презентация във форума бе на Български ВиК Холдинг ЕАД. От името на организацията инж. Теодора Пакулева – Началник отдел Управление на проекти, представи накратко вижданията на Холдинга относно перспективите и потенциала на българските ВиК дружества за намаляване загубите на вода. Някои от добрите практики, засегнати в изложението бяха: Намаляване на загубите в електрическите инсталации; Подобряване ефективността на електрическите двигатели и помпи, както и практиките за поддръжка или подмяна на ел. захранването; Намаляване на загубите в мрежата; Участие в програма за намаляване на течовете; Въвеждане на технологични модернизации, както и включване на възобновяеми енергийни източници. Акцент в доклада бе и възможността за финансиране чрез подбор на проекти от Български ВиК холдинг ЕАД.

В презентацията на основния рекламодател на БАВ – Грундфос България ЕООД, инж. Михаил Тодоров представи идеята на компанията за оптимизирано водоснабдяване чрез така наречения DDD (Demand Driven Distribution) като поетапно разгледа причините защо да се спрем на този подход, начина му на действие, предимства пред аналогични технологии, различни системи за управление и основните му компоненти.

Следващия рекламодател в събитието бе Schneider Electric България, представлявани от Juan Mnuel Penate Carro, работещ като мениджър „Глобални решения“ в компания Aveva, част от Шнайдер Електрик. Той разгледа метод, използван от компанията, гарантиращ „умното“ управление на загубите на вода. Като основни плюсове на технологията той изтъкна надеждното изчисляване на течове и идентифициране на критичните зони; управлението на екипи за откриване на течове и ремонтни дейности, съкращаване на времето за реакция и подобряване на общата ефективност на водоразпределителни системи, както и факта, че осигурява непрекъснат мониторинг на производителността и опростява изготвянето на доклади за регулаторите.

Събитието продължи с лекция от инж. Валентин Милушев, зам.-технически директор „Водоснабдяване, пречистване на питейни води и измерване“ в Софийска вода, който представи ползите от въвеждането на система за мониторинг и анализ на водните количества в зоните за измерване на територията на Столична община, някои от които са възможността за изчисляване на балансите на DMA-зоните и минималните нощни водни количества; предоставяне на данни (графични и таблични) за всяка измервателна точка; различни класации на зоните – общи загуби, специфични загуби, дължина на мрежа и т.н., както и различни видове аларми с определени нива на достъп. Втората система, която той представи бе за интелигентно измерване на водните количества на клиентите на територията на Столична община. Някои ефекти след заработването ѝ са намаляването на количеството на некоректно работещи или неработещи водомери; некоректно избрани водомери; промяна в потреблението – анормална консумация; по-лесно установяване на течове; по-коректно фактуриране на клиентите; намаляване на клиентските жалби; появата на допълнителни бизнес възможности, както и възможност за фокусиране на усилията за намаляване на търговските загуби.

В последната презентация за деня инж. Методи Инджов, ВиК експерт на свободна практика, докладва положителния пример на Дряново – първия град в България с цялостно обхващане на вътрешната водопроводна мрежа от зони за измерване на водопотреблението. Той сподели положителните страни на направения Модел за управление загубите на вода, като изтъкна, че моделът е подходящ за агломерации с незначителна обновеност на водопроводната мрежа, давайки възможност за изготвяне на динамична водна програма.

Конференцията продължи на 24-ти септември с още няколко презентации, свързани с темата. Първата бе на председателя на БАВ – проф. д-р инж. Димитър Аличков. В нея той сподели с присъстващите резултати от извършен продължителен мониторинг на представителни сгради от различни категории на територията на Софийска община от страна на екип, чийто ръководител е той. По-важните от тях са: връзка разход на вода – налягане във водопроводната мрежа; полезен разход на вода в средновисоки и високи жилищни сгради, отклонения за различните сезони от полезен денонощен разход в ниски жилищни сгради, както и денонощен разход в ниски жилищни сгради, които поливат с питейна вода. На база тези и други изследвания се дава предложение за категоризация на сградите в зависимост от степента на поддръжка на сградните им ВиК инсталации.

В следващата презентация Добромир Молдованов, управител на Кюбико даде редица примери за намаляване на загуби и преразход на вода в административни и промишлени обекти чрез регулиране на налягането. В допълнение той представи и плюсовете на комплексен мониторинг на консумацията на вода и накрая се спря върху недостатъците на ултразвуковите водомери.

Последвалите два доклада, направени от проф д-р инж. Ганчо Димитров, дадоха по-голяма яснота относно методи за намаляване на търговските загуби на вода във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, както и за определяне на оптималния период за смяна на водомерите.

Конференцията завърши с лекция от д-р Николай Милованов от Нов Български Университет с тема, свързана с приложения и анализ на IoT LoRa/LoRaWAN/LPWAN мрежите във ВиК сектора. В нея той показа нагледно с примери как различни видове прехвърляне на информация могат да бъдат подходящи в определени случаи.

ЛекторФирмаЗаглавие
д-р инж. Атанас ПаскалевБАВЗагуби на вода (Кратко въведение)
д-р Ивайло КасчиевКЕВРЗагуби на вода в България – данни 2020 и резултати спрямо 2017
инж. Теодора ПакулеваБВиКХПерспективи и потенциал за намаляване на загубите
инж. Михаил ТодоровГрундфос БългарияВодоснабдяване, водено от потреблението
Juan Manuel Penate CerroSchneider ElectricУправление загубите на вода
Валентин МилушевСофийска водаСистема за мониторинг и анализ на водните количества
д-р инж. Атанас ПаскалевБАВПредставяне на резултати от тематичната работна среща преди конференцията
Методи ИнджовУАСГДряново – първият град в България с цялостно обхващане на вътрешната водопроводна мрежа от зони за измерване на водопотреблението
проф. д-р инж. Димитър АличковБАВРеални загуби на вода в различни видове сгради
Добромир МолдовановКюбикоНамаляване на загуби на вода чрез регулиране на налягането
проф. д-р инж. Ганчо ДимитровУАСГНамаляване на търговските загуби на вода във ВиК Благоевград
проф. д-р инж. Ганчо ДимитровУАСГОпределяне на оптималния период за смяна на водомерите
д-р Николай МиловановНБУПриложения на IoT LPWAN мрежите във ВиК сектора

Важна част от конференцията бе и тематичната работна среща преди нея, озаглавена „Проблеми и решения на водомерното стопанство“.  През това време експерти от ВиК оператори, както и представители от частния сектор дискутираха различни аспекти на този жизненоважен сегмент на ВиК сектора. Срещата бе организирана и водена от д-р инж. Атанас Паскалев, съблюдавана от проф. д-р инж. Ганчо Димитров и протоколирана от инж. Иван Иванов. В следобедните часове на първия ден на конференцията д-р Паскалев представи главните изводи от срещата. Участниците еднозначно се обединиха около мнението, че Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи – обн. ДВ бр. 70. 03.09.2019 г. трябва да бъде променена из основи, но е абсолютно наложително без отлагане да се направи промяната предложена в презентацията на г-н Тодор Кръстев, защото тя носи директни вреди за ВиК операторите. Предложението цели да възстанови дисциплиниращия ефект върху възможностите за неправомерни действия по водомер и водомерен възел от страна на потребителите и намаляване на търговските загуби както следва:

В чл.37 се създава нова алинея 2 със следния текст:

„(2) В случаите на нарушаване на пломбите или физически въздействия върху водомерите, причинили тяхната повреда, количеството изразходвана вода се определя по реда на чл.35, ал.6 за период от 3 месеца, освен ако не се докаже, че периодът е по-малък“. (3 месеца е основната периодичност на отчитане на водомерите).“

Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.

В чл.39, ал.8 изразът „и в случаите на нарушаване на пломбите на водомерите“ се заличава.

Предложението бе входирано в МРРБ в седмицата, следваща конференцията.

ЛекторФирмаЗаглавие
Димитър БояджиевАкварор – Бояджиев и синовеВидове и точност на водомерите
Валентин МилушевСофийска водаПроблеми при избора на водомери
Виолин ЛазаровВиК ВарнаВидове манипулации на водомери
Нейчо ТодоровВиК БургасМетрологична проверка на водомери
инж. Тодор КръстевВиК БургасНеобходими промени в наредба 4
Явор ДимитровРегистри и управление на водопотреблението
Красимир НиколовВиК ПловдивРегистри на водомерното стопанство
Огнян ХиновАквастар-сисИзползване на съвременни средства за отчитане на консумацията на вода
Марияна МариноваЖози-ТрейдЗаконодателство и стандарти
Translate »