Skip to main content
Търсене

„Вода за мир“ е темата на Световния ден на водата на ООН през 2024 г. Това мото е мотивирано от изключителното значение на водата в нашия живот и в нашето общество. Неравностойният достъп до вода, малобройни споразумения за сътрудничество в световен мащаб, необходимостта от защита и запазване на нашите водни ресурси във времето на климатични промени и от добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл са все въпроси, които изискват спешно внимание на международно, регионално и местно ниво.

Тазгодишната конференция, посветена на Световния ден на водата в България, ще се съобрази с тази тема и ще представи на публиката дискусия за важността и добрите практики за използване и управление на трансграничните реки, за различните аспекти на експлоатацията на водните ресурси и за най-новите технологии и решения, които могат да помогнат за справяне с основните предизвикателства на водния сектор по отношение на управлението, опазването и ефективното използване на водните ресурси.

Ключовото послание „Просперитетът и мирът разчитат на водата“ ще бъде предадено чрез поглед към стратегиите и подходите за адаптиране към изменението на климата, свързани с водата, мерките за изграждане на устойчиво и интелигентно по отношение на водата общество в епохата на нарастващо редуване на оскъдица на вода, наводнения и засушавания, както и необходимостта от иновации и сътрудничество по пътя за постигането му.

Тази година традиционната конференция на Българската асоциация по водите, посветена на Световния ден на водата, се организира съвместно с Мозайка, Лаборатория за хуманизиращи технологии, доставчик на решения за управление на водните ресурси с модерни технологии, използващи наблюдение на Земята и изкуствен интелект. Конференцията е подкрепена от Европейската космическа агенция и от Международната асоциация на компаниите за водни услуги във водосборния басейн на река Дунав (IAWD).

Официални медийни партньори:

Ключови лектори

Микеле Йапаоло – официален представител на Европейска космическа агенция в откриването
Д-р Мариана Дамова – изпълнителен директор на Mozaika
Биргит Фогел, Изпълнителен секретар, ICPRD
Доц. д-р инж. Венци Божков – зам.-декан по научната и международна дейност на ХТФ на УАСГ
Нина Кикингер – експерт по информационни системи в Space4Water, UNOOSA
Раймунд Маер – Старши специалист по управление на водните ресурси, Европа и Централна Азия, Световна банка

Микеле Йапаоло работи като служител по комерсиализацията в дирекцията за комерсиализация, индустрия и конкурентоспособност на Европейската космическа агенция (ЕКА), по-специално в разработването на иновативни продукти и услуги, произлизащи от – или използващи – космически технологии (като например данни от наблюдението на Земята) или в адаптиране и трансфер на земни технологии в космическата област. Преди това е работил повече от 15 години в дирекцията за наблюдение на Земята на ЕКА, където е натрупал богат опит в разработването на различни приложения за наблюдение на Земята и нови технологии за управление и обработка на данни, извличане и доставка на информация. През последните години той също е работил като служител в отдела за нови държави-членки, асоциирани членки и сътрудничещи държави на ЕКА, прилагайки националните схеми на организацията, посветени на развитието на промишлените способности в космоса в тези страни.

Д-р Мариана Дамова е изпълнителен директор на Mozaika (http://www.mozajka.co), Лаборатория за хуманизиращи технологии, компания, предоставяща изследвания и решения в областта на науката за данни, естествените интерфейси и човешкото прозрение. Нейният опит е в областта на обработката на естествен език, семантични уеб технологии и AI, със силни академични и индустриални постижения в Северна Америка и Европа, като ръководител на ниво C. Преподавала е в магистърски курсове, провеждала е изследвания в няколко университета в Европа и Северна Америка, ръководила е международни интердисциплинарни екипи с проекти по различни аспекти на управлението на знания, които носят технологичен риск. Д-р Дамова има докторска степен от университета в Щутгарт, Германия, и mini MBA от университета McGill, Канада. Тя редовно рецензира книги и статии за ACM Computing Reviews и е автор/съавтор на повече от 60 публикации (книги и научни статии) в областта на лингвистиката, семантичните уеб технологии, управлението на водните ресурси и изкуствен интелект

Биргит Фогел е първият жена – изпълнителен секретар на ICPDR (от август 2021 г.) и 4-ти изпълнителен секретар след ICPDR заведение. Родом от Австрия и мениджър по водни ресурси, тя има силно развит мултикултурен и международен трудов опит в управлението на речните басейни. Над 20 години е работила в Европа, Индия, Югоизточна Азия, Китай, Африка и Южен Кавказ, обхващащи много трансгранични речни басейни като Дунав, Меконг, Ганга, Окаванго. Г-жа Фогел преди това е работила за секретариата на „Комисията на река Меконг“, където се е занимавала с координационни въпроси по отношение на интегрирани водни ресурси, включително развитие на хидроенергията и възможни трансгранични въздействия. Последният й пост е бил в Делхи с GIZ Индия във връзка с успешно управление на India-EU Water Water Partnership между Индия и ЕС във връзка с предизвикателното управление на речните басейни на Индия.

Божидар Янков получава бакалавърска степен по екология и опазване на околната среда през 2001 г. в Русенския университет. Магистърска степен по публична администрация е завършена във Великотърновския университет, а магистратура по управление на регионалното развитие – отново в Русенския университет. От 2012 г. работи в Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав към Министерството на транспорта и съобщенията, по-точно в отдел „Хидрология и хидрометеорология“, а през 2015 г. оглавява новосъздадената „Европейски програми, проекти и публични Отдел „Връзки“. От април 2023 г. заема длъжността „Генерален секретар“. Придобива практически опит в управлението на проекти, комуникациите, местното самоуправление и регионалното развитие. Участвал е в множество регионални и международни проекти, срещи и конференции.

Елена Даниела Гита е специалист по управление на водните ресурси, работещ за Световната банка от 2019 г., с над 15 години опит в управлението на водните ресурси, основно фокусиран върху хидравличното моделиране и прилагането на Европейската директива за наводненията. Под егидата на програмите на Световната банка тя е участвала в проекти, свързани с оценка на риска от суша, интегриране на управлението на риска от наводнения в градското и пространствено планиране, разработване на икономически механизъм за устойчиво финансиране на водната инфраструктура за Национална администрация „Румънски води” и др. Притежава магистърска степен по Хидроенергетика и техническа хидравлика, както и по Анализ и експертиза на рисковете за околната среда.

Агнес Тахи към настоящия момент е експерт по управление на речните басейни в Генералната дирекция за управление на водите (OVF) в Унгария. Като такава тя отговаря за прилагането на Рамковата директива за водите на ЕС в Унгария, подготовката на 2-ри и 3-ти план за управление на речните басейни на Унгария и доклада за това до електронната платформа WISE, обработка на информация за управление на водите (количество и качество), координиране на Програмата за мониторинг на Рамковата директива за водите и принос на няколко проекта по въпросите на изменението на климата, свързани с водните ресурси. Миналият й опит включва обширни изследвания в областите на управление на природни и подземни води. Тя е автор и е участвала в множество публикации, проекти и конференции.

Доц. д-р инж. Венци Божков е заместник декан по научната и международна дейност на Хидротехническия факултет при Университета по архитектура, строителство и геодезия. По образование е строителен инженер по Хидромелиоративно строителство, има и магистърска степен по Хидроинформатика от IHE Делфт, Нидерландия. Докторантурата му е по Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство, на тема „Приложимост на интелигентни методи (data mining) за подбор и систематизиране на данни за оценка на речния отток“. Г-н Божков има дългогодишен опит в сферата на водите и висшето инженерно образование. Интересите му освен в областта на инженерната хидрология са насочени и към историята на водното дело в страната, на поддръжката и управлението на малките язовири, и в сферата на нормативната уредба за водите

Любомир Филипов е член на Борда на директорите и Вицепрезидент на Международната асоциация на водоснабдителните дружества във водосборния басейн на река Дунав (IAWD). Успоредно с това той е директор „Стратегически партньорства и регулации“ в „Софийска вода“ АД, част от Веолия, където отговаря за обществените и регулаторните въпроси, иновациите и цялостното управление на концесионния договор на дружеството. Софийска вода предоставя услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води на столицата на България – София, с население от 1,5 млн. души. Преди това г-н Филипов е бил част от българската държавна администрация в Министерството на финансите и Министерския съвет, където е отговарял за теми, свързани с европейско финансиране и публично-частни партньорства.

Артър Гише има сериозен опит в областта на политическите науки и европейските въпроси. През май 2022 г. се присъединява към Европейската асоциация по водите (EWA) като отговарящ за водната политика на сдружението, допринасяйки със своите междуличностни умения и разнообразен опит, за да представлява EWA в различни събития и работни групи. Понастоящем, г-н Гише е заместник-генерален секретар на EWA, като през юни 2024 г. той ще заеме ролята на генерален секретар.

Нина Кикингер получава първокласна магистърска степен по медийна информатика от Виенския технологичен университет и има магистърска степен по напреднали международни изследвания от Дипломатическата академия на Виена и има над 20 години опит в софтуерното инженерство. Нейните изследователски интереси са фокусирани върху процесите на проектиране с участие, улесняване на създаването и обмена на интердисциплинарни знания. Прилагането на технологии в полза на човечеството и устойчивото развитие е централен мотив в нейната кариера. В UNOOSA тя отговаря за проекта Space4Water, организирайки поредица от международни конференции, улеснявайки уеб портал за научна комуникация и обмен на знания относно използването на космически технологии, данни и приложения за управление на водите и хидрология. Тя организира срещи на заинтересованите страни в Space4Water, събитие за общността на практиките за среща и съвместно проектиране на космически решения, насочени към предизвикателства, свързани с водата, както и възможност за интердисциплинарен обмен на знания по теми, свързани с водата.

Стефано Натали е основател и управляващ директор на MEEO (Италия) и SISTEMA (Австрия). Той има бакалавърска степен по обща физика от университета във Ферара, Италия, и има повече от 25 години опит в анализа на сателитни данни, за извличане на биофизични параметри, както и промяна на земното покритие и оценка на земеползването. В сегашната си позиция той развива нови бизнес линии с международни финансови институции, както и управлява отдела за научноизследователска и развойна дейност на групата.

Ифигения Христофориду работи като изпълнителен директор по бизнес развитие в Geofem с бакалавърска степен по икономика и мениджмънт и магистърска степен по правна и политическа теория. Нейният богат опит в Обединеното кралство й позволява да внесе набор от ценни умения и знания в търговски операции в Геофем. Ифигения е отговорна за изпълнението на бизнес стратегията, гарантирайки постигане на корпоративните цели, като насърчава взаимоотношенията с клиентите и в крайна сметка стимулира растежа на бизнеса и осведомеността за продуктите на фирмата.

Раймунд Маир се присъедява към Group Water Global Practice към Световна банка през 2019 г. В позицията си на старши специалист по управление на водните ресурси в отдела за вода за Европа и Централна Азия, той подкрепя страните в устойчивото управление на водните ресурси, осигурявайки достъп до безопасни услуги за водоснабдяване и канализация и смекчаване на рисковете, свързани с водата. Той ръководи програмата за вода на р. Дунав, която е програма за техническа помощ, подкрепяща водния сектор в страните от дунавския регион. В предишните си професии в Европейската комисия, ICPDR и австрийското министерство на земеделието той работи по прилагането на директивите на ЕС за водите и трансграничното сътрудничество. Г-н Маир притежава дипломи по инженерство от Университета за природни ресурси и науки за живота, Виена, и водна политика от университета Cranfield, Обединеното кралство.

Лукас Корнфайнд работи като ръководител на отдел „Решения“ в s::can GmbH. Неговите отговорности включват и не се ограничават до разработване на персонализирани решения за инженеринг на процеси и мониторинг на качеството на водата в световен мащаб, установяване на договори за сътрудничество, управление на проекти, включително планиране, въвеждане в експлоатация и разработване на концепции за поддръжка, установяване на международни пазари, изпълнение на проучвания за осъществимост в световен мащаб, пряко сътрудничество с s::can R&D, маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Той също така е лектор за програмата за обучение по управление на ВиК оператори на Световната банка, както и за онлайн мониторинг на качеството на водата в пречиствателните станции за отпадъчни води от страна на ÖWAV.

Подготвили сме ярък дневен ред от ключови доклади, презентации и дискусии от експерти, професионалисти по водни ресурси, политици, мениджъри, доставчици на решения, представители на публичния, частния и неправителствения сектор от България и други Европейски страни и очакваме международна аудитория, която да помогне да отбележим Световния ден на водата в България.

Специална церемония по награждаване в началото на деня ще отличи най-добрите снимки във фотоконкурса „Красотата на водата”, провеждан ежегодно от Българската асоциация по водите съвместно с Министерството на околната среда и водите на Република България.


Събитието се финансира от Мозайка и проект по договор 4000141832/23/NL/MH/rp, присъден на Мозайка по програма PECS на Европейската космическа агенция.

Translate »