Skip to main content

През последните години финансирането на проекти в публичния сектор придобива изключителна важност и ежедневно се полагат все повече усилия да бъдат задоволени постоянно растящите нужди на населението от качествени ВиК услуги на социално поносима цена. От друга страна, за да се изгради в България ВиК инфраструктура, която е в съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчни води е необходимо максимално да се използват Фондовете на ЕС за подмяна на инфраструктурата, но и да се привличат допълнителни средства чрез финансови инструменти и стимули.

В тази връзка Българската асоциация по водите, проведе на 14 юни Дискусионен форум „Европейско финансиране и финансови инструменти в отрасъл ВиК“ в  Гранд Хотел Милениум София. На събитието присъстваха представители на ВиК дружества, областни администрации, строителни и проектански фирми, експерти и не на последно място представители на МРРБ, МОСВ, КЕВР, ПУДООС, Фонд на фондовете. Основни партньори на БАВ бяха КТМ СЕРВИЗ ООД и VEI MVEC Pae Wamgroup.

Председателят на БАВ инж. Иван Иванов и министърът на МОСВ Борислав Сандов откриха форума. Приветствие към аудиторията поднесоха Деляна Иванова – зам.-министър на МРРБ и Станислав Тодоров – председател на КЕВР. Събитието протече в три модула. Първият модул с модератор Ивелина Василева – експерт околна среда и води, засегна текущото състояние на отрасъл ВиК и необходимите инвестиции. Лектори бяха Иванка Виденова – Директор Дирекция ВиК в МРРБ, Ивайло Касчиев – Главен директор на Главна дирекция ВиК в КЕВР и Александър Кръстич – Дунавска водна програма. Във втория панел с модератор  Иван Иванов бяха разгледани текущите и предстоящи европейски грантови схеми. Тука участие взеха като лектори представителите на МОСВ:  Галина Симеонова – и.д. Главен директор на Главна дирекция ОПОС и Ренета Колева – Изпълнителен директор ПУДООС. Alan Boukai от Asterra представи решение за оценка на състоянието на активите на подземната ВиК инфраструктура посредством сателитно заснемане. Третият модул с модератор Радослав Русев – експерт ВиК обърна внимание на финансови модели и инструменти. В него участие взеха Камен Славов – член на съвета  на Директорите на Фонд на фондовете, представителят на Световната банка от Ню Йорк и Десислава Чалъмова – и.д. Директор на Дирекция Бизнес стандарти, процеси и мониторинг в БВиКХ. Форумът премина при засилен интерес от страна на всички участници. Към лекторите бяха зададени редици въпроси, касаещи наболелите проблеми, възникващи за всички ангажирани във водния сектор.

По-долу можете да видите фотогалерия, както и презентациите от трите панела, с фокус върху отминалите, настоящите, както и предстоящите инвестиции в сектора.

ЛекторИнституция/ФирмаПрезенцатия
1.Иванка ВиденоваМРРБФинансиране на отрасъл ВиК
2.Ивайло КасчиевКЕВРОтчетени резултати във ВиК сектора
2017-2020 г.
Регулаторна рамка – принципи и
резултати.
3.Aleksander KrsticDWPStatus of WSS services in the
region of the Danube Water
Program
4.Галина СимеоноваМОСВПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА
и Директива 91/271/ЕИО
5.Ренета Колева-ГеоргиеваПУДООСПРИОРИТЕТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ОТ ПУДООС В СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“
6.Alan BoukaiAsterraAsterra - A step change in reducing water loss
7.Камен СлавовФонд на фондоветеФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА
ПОДКРЕПА НА ОПОС 2014 2020
8.Dilip LimayeWorld BankUnlocking Large Scale Private Investments for Energy Smart Water Utilities
9.Десислава ЧалъмоваБългарски ВиК ХолдингНационален план за възстановяване и устойчивост
и проектите свързани с ВиК инфраструктура

Събитието премина с редица въпроси, зададени от присъстващите, сред които представители на МРРБ, Райкомерс Конструкшън ЕАД, Софийска вода АД, SAUR, Съюза на ВиК Операторите в Република България и други.

Translate »