Skip to main content
Търсене

CSRD, ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2020/852 ЗА ТАКСОНОМИЯТА

Семинарът се организира съвместно от Сдружение БАВ и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) и е предназначен предимно за управители, счетоводители, контрольори, финансови одитори и директори. Основен лектор е Даниела Пеева – председател на УС на АДВИБ и управляващ съдружник на консултантската компания „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.

Важна информация

Място: Банско, хотел Банско СПА & Холидейз
Дата и начало: 10:00 ч., 18-19.07.2024 г.
Такса участие: 350 лв. без ДДС*
Срок за регистрация: 01.07.2024 г.

* В цената е включена нощувка, обяд и вечеря на 18.07, закуска на 19.07, ползване на СПА зона – басейн, сауна, парна баня, фитнес, джакузи и материали за събитието
Възможност за регистрация – тук

І. ВЪВЕДЕНИЕ: Темата за отчитане на корпоративната устойчвост е  изключително важна за следващия период на отчитане 2024-2025 г. , тъй като въвежда изисквания за голяма група субекти да представят стандартизирана нефинансова информация към регулаторите, инвеститорите и заинтересованите лица и към своите лидери по веригата на стойността услугата или продукта. 

ІІ. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. Основни нормативни актове
 2. Нормативни актове с пряко приложение по отношение на предприятията с обществен интерес – публични държавни предприятия

Европейска правна рамка във връзка с устойчивостта обхваща голям брой законодателни актове: Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост – 2022/2464; Европейски стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта, приети с няколко делегиранирегламента;  Регламент за таксономията 2020/852 и  5 делегирани акта към него; Регламент 2019/2088 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги; Директива относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушение на правото на съюза – имплементирана в българското законодателство – в сила от 04.05.2023 г. за работодатели с над 250 служители; Директива 2022/2381 за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и за свързаните с това мерки – предстои имплементация в националното законодателство; Предложение за Регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки; Предложение за Дикеркива относно дължимата грижа на компаниите във връзка с устойчивостта  Предложение за Директива относно твърденията за екологосъобразност и още редица законодателни актове.

Особено внимание обаче  трябва да се обърне на Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост, която  следва да бъде имплементирана в националното законодателство до началото на юни 2024 г. Имплементацията се осъществява главно с предстоящите промени в Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. От нея произтичат и задълженията за докладване на корпоративната устойчивост съгласно Европейски стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта. Директивата разширява обхвата на нефинансовото отчитане, като значително по-голям брой компании попадат в нейния обхват.  Допълнително се въвеждат по-строги и хармонизирани задължения за докладване: следвайки принципа на „двойна същественост“, компаниите трябва да докладват подробна информация за своите съществени рискове, свързани с устойчивостта, възможности и въздействия съгласно европейските стандарти за докладване за устойчивост (ESRS). Тези стандарти обхващат всички екологични, социални и управленски въпроси и се приемат чрез делегирани актове от ЕК.

Задълженията за докладване и съответно за привеждане в съотвествие възникват първо за листваните на фондовите пазари големи компании, които  които отговарят и на два от следните критерии: Повече от  500 работници и служители; Приходи от продажби над 50 млн. евро и/или Активи по баланса над 25 млн. евро. Именно  те ще трябва да предприемат необходимите действия още през 2024 г., така че да докладват през 2025 г. И тук вече въпросът за събирането на информация поставя първия проблем: как тези големи предприятия ще съберат нужната информация от своите доставчици, клиенти и контрагенти по-малки стопански субекти. Разбира се малките компании, които участват във веригата на тяхната стойност на продукти и услеги също ще трябва да се адаптират и да започнат да подават тази информация и не само това – те ще трябва да пренастроят и своята дейност, така че тя да съотвества на стратегията и целите на лидера на веригата на стойността.

Втората група дружества, които постепенно влизат под регулация са други големи европейски и неевропейски компании, а именно всички други големи компании от ЕС (листвани и нелиствани), които отговарят на два от следните три критерия: повече от 250 служители, оборот над 50 милиона евро, активи по баланса над 25 млн. евро. Всички други големи неевропейски компании, които са листнати на регулирани пазари в ЕС започват да докладват въпросите за корпоративната си устойчивост пред 2026 г. за отчетната 2025 г.

Третата група дружества, които влизат под регулация през 2027 г. за отчетната 2026 г. са всички МСП, отговарящи на критериите за МСП съгласно  Счетоводната директива – европейски или неевропейски,  които са листнати на европейски регулиран пазар, с изключение на микропредприятията.  Те има възможност обаче да отложат при определени условия докладванията с 2 години, разбира се, ако не бъдат принудени да дават тази информация много по-рано от кредитори и лидери на вериги на стойността.

И четвъртата група дружества, която всъщност обхваща компании от трети държави извън ЕС  – други големи неевропейски корпоративни групи. Корпоративни групи от трети държави с европейски оборот над 150 милиона евро и с голям клон или дъщерно дружество, базирано в ЕС. Ето как и трети държави, извън ЕС се обхващат през 2027 г. от европейската регулация

ІІІ. ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ НА ИНВЕСТЪР РИЛЕЙШЪНС СЪРВИСИС ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА УСТОЙЧИВОСТ

 1. Изготвяне на отчет за устойчивостта и интеграция в него на докладването  съгласно  Регламент ЕС 2020/852 за таксономията
 2. Изготвяне на План за преход на компанията, свързан с утойчовостта
 3. Изготвяне на стратегията на предприятието по отношение на рисковете, свързани с въпросите по устойчивостта;
 4. Изготвяне на система за класификация на съществеността и съответно преценка на двойната същественост
 5. Определяне на цели за намаляване на емисиите на парникови газове най-малко за 2030 г. и 2050 и инкорпорирането им във фирмените документи
 6. Изготвяне на политиките на предприятието във връзка с въпросите по устойчивостта;
 7. Изготвяне на схеми за стимулиране, свързани с въпросите по устойчивостта, предлагани на членовете на управителните и надзорните органи
 8. Обучения на ключови специалисти и корпоративните ръководства във връзка с въпросите на устойчивостта – присъствено и неприсъствено
 9. Онлайн обучения и сертифициране Sustainability and ESG introductory online program на Exponential Education, Испания

За организаторите:

„INVESTOR RELATIONS SERVICES” Ltd. е единствената компания в България, която предлага цялостно  специализирано  обслужване на публични дружества, дружества със специална инвестиционна цел и публични предприятия в областта на разкриването на информация, корпоративно управление и отчитане по устойчивостта. Нашият екип се състои от професионалисти със сериозни експертни познания и многогодишен опит във всички аспекти на дейността на публичните дружества и публичните компании, изискванията на действащата нормативна уредба в България и на европейските регулации, добрите практики в областта на корпоративното управление и въпросите, свързани с устойчивото развитие и отчетност. Към настоящия момент осъществяваме съвместни проекти в областите връзки с инвеститорите, нормативно съотвествие и консултации на корпоративните ръководства, като обслужваме над 50 предприятия –  публични компании, АДСИЦ и държавни и общински предприятия.

Нашият екип определено вярва, че със своята дейност ще спомогне за доброто представяне на всяка една компания пред регулаторните органи и заинтересованите лица, за повишаване на стандартите за разкриване на информация и отчетност, както и ще ограничи до минимум риска от загуба на доверие към ръководството на дружеството.

Translate »