Skip to main content
Търсене

Интервю на списание ИНФРАБИЛД, публикувано и в онлайн платформата Profiland

Уважаеми проф. Аличков, наскоро приехте поста председател на Българската асоциация по водите. От гледна точка на богатия Ви опит, как виждате възможностите за развитие на организацията?
БАВ предлага големи възможности за обмен на знания и опит. Затова целта ни е да започнем да говорим повече по редица професионални теми, с които да обхванем целия бранш. Наред с традиционните ни приоритети, свързани с експлоатационните и търговски дружества във ВиК отрасъла, искаме да започнем и по-активна комуникация с гилдията на проектантите. Желанието ни е да постигнем по-добро сътрудничество и координирани действия с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Така освен за защита интересите на проектантите, ще можем да работим за въвеждане на добрите и елиминиране на лошите практики в бранша, доколкото това е по силите на една неправителствена организация като нашата. Същото се отнася за консултантските фирми, работещи във водния сектор.

Друго много важно предизвикателство в работата на БАВ е популяризирането и провеждането на научни форуми по значими теми на още по-високо равнище. Искаме да привлечем в България водещи експерти, които да споделят практики, показващи нивото на съвременната наука в нашия сектор. Бихме могли да спомагаме за формирането на партньорства в тази област, с оглед на тяхното приложение и въвеждане у нас.

Това са основните мотивите да приема позицията Председател на БАВ, въпреки многото ми ангажименти. Искам да намеря най-ефективните начини за обмен на опит между колегите от научно-практическите, бизнес и институционалните среди в отрасъл ВиК и водния сектор като цяло. Убеден съм, че това може да послужи като добра мотивация и да бъде много полезно в професионалните задачи на всеки един от нас.

През септември 2020 г. БАВ, при строго спазване на противоепидемиологични мерки, проведе традиционното си ежегодно събитие в Старосел. Какви бяха акцентите?
Наистина имахме възможността да проведем на живо годишния семинар на БАВ, в един много тесен времеви диапазон. Всички професионалисти от брашна имаха нужда от такава директна комуникация.

Тази година темата беше посветена на питейните води, с оглед на предизвикателствата, които поставя пред нас новата директива за качеството на питейните води и тяхното пречистване. Значимият въпрос засяга всички в България, но в най-голяма степен се отнася до работата на ВиК операторите, които трябва да постигнат определени европейски изисквания през следващите няколко години. Голяма част от дружествата нямат готовност за това и не са в състояние да го направят, затова тази тема ще продължи да ни занимава и през 2021 г. Желанието ни е да помогнем с информация и експертност на ВиК операторите, с цел намиране на добри решения.

Бих искал да отбележа, че организацията по нашия важен семинар в Старосел започна още при предишния председател инж. Иван Иванов. Негова е заслугата за определяне на темата и за привличане на участниците в това мероприятие. За първи път през последните години присъствам на събитие, толкова посещавано от специалистите, с проявен интерес от първия до последния момент на семинара. Това говори действително за изнесени интересни и полезни доклади, каквато беше и целта, която от БАВ си бяхме поставили. Доц. Галина Димова-Бойконова от катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” в УАСГ, запозна участниците с изискванията на новата Директива на ЕС за качеството на питейната вода. Въвеждат се нови показатели за мониторинг, задължителна оценка на риска и изисквания за оперативен контрол на пречиствателния ефект на ПСПВ по отношение на показателя „мътност“. Независимо от предвидения преходен период, новите изисквания значително ще затруднят ВиК операторите в тяхното изпълнение. В тази връзка инж. Иван Иванов и Йоанна Цветанова от „Български ВиК холдинг“ представиха структура на вътрешно-холдингова асоциация на лабораториите отрасъла, която да решава в бъдеще изпълнението на изискванията на Директивата. Инж.Нейко Нейков, представител на Съюза на ВиК операторите в Р България засегна най-често срещаните проблеми при опазване на природните води и учредяване на санитарно-охранителни зони. Доц. Галя Бърдарска от БАН даде насоки за етапите при избора на технология за пречистване на природни води за питейно-битови нужди. Проф. Емил Бурназки, също от БАН, представи проектът IDES – Подобряване качеството на водата в р. Дунав и нейните притоци чрез интегрирано управление на заливните равнини въз основа на екосистемни услуги.

За втори път Българската асоциация по водите проведе и конкурс за пречиствателна станция в рамките на семинара. Кои бяха отличилите организации?
След професионалната надпревара през 2018 г. с отличени ПСОВ, тази година конкурсът на БАВ бе за „Най-добра пречиствателна станция за питейни води в България“. Комисия от експерти в областта определи победителите в общо пет категории. Церемонията по награждаването, с участието на министъра на околната среда и водите Емил Димитров, също се проведе в Старосел.

Като „Най-добре работеща ПСПВ беше посочена пречиствателната станция за питейни води „Бистрица“ на „Софийска вода“. За „Целогодишно постигнат най-добър пречиствателен ефект“ наградата взе ПСПВ – Благоевград. Победител „Комплексна модернизация“ бе ПСПВ в Габрово. В категория „Иновации” отличена беше ПСПВ „Камчия“, стопанисвана от ВиК – Бургас, за подходящо преустройство на бързите филтри от еднослойни в двуслойни пясъчно-антрацитни. За „Най-старателен колектив” обявен беше екипът на ПСПВ „Йовковци” от Велико Търново.

В продължение на казаното дотук, какво развитие могат да очакват специалистите в областта на питейната вода?
След семинара ние продължаваме с работата по организиране на курсове именно в тази област, като планираме провеждане на практически обучения, свързани с проектирането и експлоатацията на пречиствателни станции за питейни води. На първо място дискутираме, съвместно с колегите от гилдията в различните направления, какво точно ги интересува. Смятаме, че това е едно от нещата, с които реално бихме могли да подпомогнем работата на специалистите в сектора.

Изключително актуално в момента за ВиК операторите е обучението по договорни отношения по изискванията на ФИДИК – жълта и червена книга. Дружествата ще бъдат възложители на такива договори и ще бъдат въвлечени в практическото им изпълнение в съответствие с изискванията.

С оглед на ситуацията в страната обаче, присъствено обучение едва ли ще е възможно, затова работим по въпроса за провеждане на курсове онлайн.

По отношение на следващата година имаме намерение да реализираме форум, посветен на темата за загубите на питейна вода. Предвиждаме това да е международна конференция. По-добрият вариант е да я направим присъствено, но ако не успеем, тогава ще я проведем онлайн. Не можем да спрем нашата дейност. Трябва да се адаптираме към актуалната обстановка така, както всеки един от нас се опитва да го прави.

Една от важните инициативи на асоциацията е свързана със „Знака за качество на БАВ“. Убеден ли е вече секторът в значението на качествените материали?
„Знакът за качеството на БАВ“ се управлява от дъщерното ни дружество за сертификация „БУЛАКВА Стандарт“ , създадено с цел ограничаване на използването на некачествени продукти във водните проекти у нас. Там изключително активно работим с проектантските фирми, със строителите, с потенциалните възложители, каквито към момента са ВиК операторите и общините. Мисля, че хората, свързани с инвестиционния процес във ВиК отрасъла до голяма степен се убедиха в ползите от контрола на качеството на материалите. Без прекъсване продължава работата ни и с производителите на продукти. Вярваме, че само така можем да помогнем в изграждането на по-качествени водоснабдителни и канализационни системи и в бъдеще.

Българската асоциация по водите участва активно и в международни проекти в региона. Бихте ли разказали повече затова?

Да, през последните години БАВ активно участва в проекти по програмата на Европейския съюз Interreg, за сътрудничество в рамките на региона. Имаме един успешно завършен проект по програмата „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. Той е свързан с насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи, с цел въвеждане на нормативни технологии за ефективно управление в сектора отпадъци, почви и водни ресурси. Там водещият партньор беше от Гърция, с участието на екипи от Албания, Македония, Кипър, като партньор в този проект бе и Българската асоциация по водите.

Новият проект, по който наскоро започнахме работа, е свързан с преодоляване замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав. Целта е да се създаде действащ модел за оценка на замърсяването и да се помогне на съответните институции в борбата с това явление. Проектът е доста мащабен, с участието на осемнадесет организации от Австрия, Румъния, България, Черна гора, Словения, Словакия, Хърватия, Унгария, Молдова и Украйна. Ръководи се от Техническия университет във Виена. За участието си в този проект разчитаме на помощта на Националния институт по метеорология и хидрология, Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район”. Убедени сме, че резултатите от проекта, които ще предоставим безвъзмезно на институциите, занимаващи се с контрол на качеството на водите, ще бъдат от голяма полза за България.

И още, БАВ е координатор за България по проект „Международен сравнителен анализ – Бенчмаркинг“ 2020 г. В проекта тази година се включиха седем ВиК оператори от страната, които ще могат да оценят нивото на услугите, които осигуряват въз основа на индикатори, свързани с тяхното техническото, икономическо и финансово състояние.

Не на последно място, Асоциацията бе бенефициент по европейски проект за насърчаване на заетостта във водния сектор в България.

В заключение, как бихте коментирали аспектите, които правят успешна реализацията на един проект в сферата на водоснабдяването и канализацията?
Преди да може да се каже, че един проект е изпълнен успешно, той трябва да премине през редица задължителни етапи и да отговаря на определени обективни технически и икономически критерии.

Успешната реализация започва още с процеса на проектиране. Една ВиК система трябва да има добър проект, направен от добри проектанти. Този проект трябва да е оценен и проконтролиран от също толкова технически компетентни специалисти. Строителят трябва да подхожда професионално, с достатъчен опит в тази сфера. Не трябва да забравяме и за контрола на качеството на влаганите материали. А възложителят е този, който трябва да оценява значението на качеството – на проектиране, надзора и строителство. Накратко, успешният проект е резултат от високо професионално ниво, с осъществен качествен контрол, и изпълнен в рамките на един реалистично направен бюджет.

Translate »