Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8047″ img_size=“full“]

Препратка към оригиналния източник на информация – сайт на Европейската комисия

През ноември 1998 г. Европейският съвет прие Директивата за питейните води (DWD), притеснявайки се за качеството на водата, предназначена за питей-битово водоснабдяване. Тя включва определени микробиологични, химични и физични критерии и параметри, които трябва да бъдат наблюдавани, за да се осигури:

  1. Чистота на водата;
  2. Безопасност на водопреносната мрежа;
  3. Да се осигури адекватна намеса в случай на замърсяване.

Директивата е приложена от страните-членки, но подходът, заложен в нея за наблюдение на качеството на водата, използва параметри, определени преди 20 години. След депозирана инициатива на Европейското общество “Right2Water” Комисията през декември 2013 г. бяха поканени страните-членки да обсъдят подобряване на достъпа на минимални водоснабдителни услуги и управление на водите по устойчив подход. През 2017 г., следвайки препоръки на Световната здравна организация, DWD бе ревизирана за микробиологични или химични показатели (RECAST DVD). Предложен за включване е вирус (somatic coliphage), взаимодействащ с ешерихия коли, докато бактерията bacterium Clostridium perfringens и нейните спори вече са били включени в директивата. Настоящият доклад дава обобщен преглед на настоящите знания по тези два микробиологични параметъра, техните биологични характеристики, приложимостта и устойчивостта като показатели за човешко фекално замърсяване при питейните води. В заключение докладът илюстрира наличните и стандартизирани методи за откриването им във водите, посочвайки новите и най-обещаващи технологии с плюсове, минуси и цени за тяхното откриване. В допълнение се посочват и препоръки за хвърляне на повече светлина върху ролята на двата микробиологични показателя за управлението на качествата на питейната вода.

Translate »