Skip to main content
Търсене

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други

[vc_single_image image=“6477″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Директива за питейните води

Юристи и езиковеди от Европейските институции работят по изчистване на семантиката и подобряване съгласуваността на текстовете в директивата за питейните води, която бе приета от Европейския съвет на 5 март 2020 г.

Документът ще трябва да бъде приет и от заседание на Европейския парламент в следващите няколко месеца. Поради ограниченото време за заседания, вотът може да бъде изместен и по-късно от очакваното.

[vc_single_image image=“8018″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Регулиране на наторяването: Анекси от докладите на работната група по STRUBIAS ще бъдат добавени през 2021 г.

Европейската комисия обяви публична консултация по новите критерии за използване на материали от типа „STRUBIAS“ като компоненти за CE-Mark торове (CMCs), които ще бъдат вмъкнати в наредбата за наторяване. Тези нови материали включват струвит и утаени фосфорни соли, прахове, „термично-оксидирани материали“, както и материали, базирани на „биовъглени“ (biochar), пиролиза и газификация. Тези критерии се очаква да бъдат приети в първата четвърт на 2021 г., което е преди датата на влизане в сила на регулацията (източник: ESPP). Според предложение на обединения изследователски център (JRC) утайките от ПСОВ ще бъдат позволени само като източник за извличане на струвит, утаени фосфорни соли, прах и „термично-оксидирани материали“.

[vc_single_image image=“8020″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Обезпеченост на водоснабдяването

Както бе обявено наскоро Европейската комисия провежда проучване относно бъдещето на Европейската програма за защита на критичната инфраструктура. Резултатите от проучването трябва да дадат яснота на Комисията, която да изрази становище в последното тримесечие на 2020 г. Предвидената среща на заинтересованите страни на 31 март 2020 г. бе отменена. Междувременно EurEau говори консултантите на ЕК през февруари 2020 г. Те от своя страна вече разпространиха въпросник, фокусиран върху възможните мерки как да бъде подобрена защитата на критичната инфраструктура. EurEau в момента проверява как може да бъде взета обратна връзка от ВиК операторите.

[vc_single_image image=“8024″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Енергийна ефективност: EurEau се срещна с Генерална дирекция „Енергетика“

На 26 март 2020 г. EurEau има виртуална среща със звеното по финансиране на енергийна ефективност на Генерална дирекция „Енергетика“ във връзка с потенциала на енергийната ефективност и свързаните верижни процеси във водния сектор. Комисията скоро ще започне оценяването на директивата за енергийна ефективност, която най-вероятно ще се нуждае от ревизия. Първата публична консултация се очаква преди лятото.

Информационната бележка на EurEau относно енергийния отпечатък във водния сектор може да бъде намерена тук.

[vc_single_image image=“8029″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Законодателство на водите: Проверка на целесъобразността

Координаторите на комитета на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност по храните (ENVI) на Европейския парламент решиха, че ЕП може да излезе с чернова за предложение с резолюция относно проверката на целесъобразността на водното законодателство.

На 5 март 2020 г. Европейският съвет проведе среща, на която бяха уточнени и разменени мнения по проверкаат на целесъобразността на Рамковата директива на водите (WFD) и директивата за пречистване на градските отпадъчни води (UWWTD). Комисар Sinkevicius подчерта постигнатия напредък, както и слабости във водното законодателство на Европа като цяло. Министрите по околна среда на държавите-членки на съюза също дадоха тяхното мнение по горните въпроси и се обединиха около мнението, че прилагането на директивите трябва да бъде забързано. Някои страни бяха убедени, че приспособяване на документите може да бъде постигнато без промени в законодателството, докато други изразиха притеснение от следствието, че има много неизвестни, произтичащи от крайния срок за изпълнение на директивите – 2027 г. От Европейския комитет по регионите (ENVE) също дадоха становище относно проверката на целесъобразността. Неговата чернова може да бъде намерена тук.

[vc_single_image image=“6482″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Директива на ЕС относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда: Разширената отговорност на производителя (EPR) трябва да вземе предвид канализационните мрежи

В следствие на среща на всички заинтересовани страни на 25 февруари 2020 г., на която се обсъжда цената на почистващите действия на боклука, EurEau подтикна ЕК и техните консултанти да включат канализационната мрежа в обхвата на действията по почистване на  боклука. ВиК операторите вече забелязаха, че кризата с COVID-19 доведе до повишаване използването на мокри кърпички и последвалите запушвания на канализацията и помпените съоръжения във времена на липса на квалифициран наличен персонал. Мокрите кърпички трябва да бъдат изхвърляни в коша за отпадъци!

[vc_single_image image=“8022″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Нов план за действие относно кръговата икономика

Новият план за действие относно кръговата икономика на Европейската комисия беше публикуван на 11 март 2020 г. и можете да намерите тук. Можете да прочетете становището на EurEau тук.

[vc_single_image image=“8026″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Зелени инвестиции: Предложените правила включват ВиК услуги

Техническата експертна група на ЕС по „зелени финанси“ представи своите финални препоръки, базиращи се на дву-степенен подход, в документа „Таксономия: Финален доклад на Техническата експертна група по устойчиви финанси“ , който можете да прочетете тук. Първата категория трябва да отразява стриктно „зелени“ кретерии, докато втората покрива инвестиции, които могат да бъдат класифицирани като „незначително причиняващи вреда“. Вредата включва отрицателни въздействия върху водните ресурси. Услугите по предоставяне на питейна вода са включени, при условие, че покриват определени изисквания за енергийна ефективност. Централизираните пречистване на отпадъчни води и анеаробно третиране на на утайките от ПСОВ се включват безусловно.

Европейската комисия ще използва тези препоръки да изготви правила, уреждащи какво се разбира под „зелена инвестиция“.

Translate »