Skip to main content
Търсене

Събитието се организира от Дигитален Хъб България, съвместно с Българска асоциация по водите, и се проведе на 01.11.2022 г. от 09:30 ч. по подробна програма, която се намира по-долу.

Дигиталната трансформация настъпва все по-осезаемо в отрасъла Водоснабдяване и канализация. Тя предоставя реални оперативни, финансови и бизнес ползи, но носи и своите рискове, ако дигиталните активи и инструменти не са защитени адекватно.

Европейското законодателство, в лицето на директивата NIS (Network and Information Security), оценява тези рискове. Тя e приета през 2016 г. и е транспонирана в българското законодателство като Закон за киберсигурност и Наредба за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност към него. Към настоящия момент се очаква приемането на NIS2 директива, която разширява обхвата на киберсигурността и на минималните изисквания, като ВиК дружествата също ще бъдат засегнати с нови задължения да осигурят ефективна киберзащита. 

Лектори бяха Иван Иванов, Петър Кирков, Константин Томанов и Мирослав Гечев.

  • Петър Кирков е национален координатор по киберсигурност, директор на дирекция „Мрежова информационна сигурност“ в Министерството на електронното управление, както и ръководител на Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност – CERT Bulgaria. Г-н Кирков работи в областта на политиките за киберсигурност на национално и европейско ниво и тяхното прилагане.
  • Константин Томанов, директор „Киберсигурност“ в Телелинк Бизнес Сървисис и Мирослав Гечев, директор „Интернет на нещата” в Телелинк Бизнес Сървисис, ще дадат практични насоки и технологични решения, които да ви помогнат за бързо привеждане в съответствие с Наредбата.
  • Какво представлява NIS директивата за киберсигурност и нейните допълнения и какви изисквания поставя тя към българските ВиК оператори?
  • Кой е контролният орган в България, какви са неговите задължения и какво е проверка на киберсигурността на ВиК оператор?
  • Какви са стъпките, за да стане ВиК операторът киберзащитен? Кои технологии могат да помогнат и как могат да бъдат приложени в кратки срокове?

Тези и други практични въпроси бяха разисквани на семинарa „Дигитализация и Киберсигурност в отрасъл Водоснабдяване и канализация в България“. Събитието бе с практическа насоченост, като чрез презентации и дискусионна част бяха разяснени основни принципи при изграждането на по-добра дигитална среда. Бяха представени и конкретни рационални примери за максимална оптимизация и защита.

Translate »