Skip to main content
Търсене

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други

[vc_single_image image=“6687″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_bg.htm“]

Повторно използване на водите

Комитета на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност по храните (ENVI) на Европейския парламент гласува предложение за Регулация на повторно използване на водите на 22 януари. Те гласуваха за устойчиво управление на водите, предпазвайки здравето и околната среда чрез строги изисквания към водите, повторно използвани за напояване в селското стопанство. Докладът позволява да бъдат дадени пояснения и допълнения към предложението на ЕК.

Въпреки това не всички фактори при повторното използване на водите са отбелязани на едно и също приоритетно ниво. Например, макар и крайният потребител да е този, който иска водите да се пречистват и доставят до него – в последния текст, те имат много малко задължения. С цел сигурност, практиката по повторно използване на води изисква активното участие на всички фактори, включително крайния потребител и то на всеки етап от процеса. Изискванията по качеството са строги, но крайният потребител трябва да приложи определени мерки, с които да гарантира това, че качеството на водите не се влошава от точката на подаване до него до точката на използване. Изключването на крайните потребители от почти всякакви отговорности може да има отрицателен отзвук върху целия цикъл.

EurEau ще продължи да работи с ЕП за гласуване на пленарно заседание на Съвета на ЕС, за да може това предложение да заработи.

Оригинален и пълен текст на прессъобщението можете да видите тук.

[vc_single_image image=“6482″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_bg.htm“]

Управление на пластмасови отпадъци

Европейският парламент каза „ДА“ на защитата на околната среда.

Комисията по околна среда към Европейския парламент одобри постигнатото споразумение между Комисията и Парламента през месец декември 2018 г. Директивата ще забрани или регулира използването на определени пластмаси за еднократна употреба като например мокри кърпички, за да се гарантира опазването на околната среда. Съгласно директивата производителите на мокри кърпички ще трябва да финансират рекламни кампании, които да повишат осведомеността на потребителите за вредата от продуктите, които използват на канализацията и цената, която се заплаща, за да се избегнат тези негативни ефекти. Още повече производителите ще трябва да плащат за чистене на боклука

Текстът ще бъде съгласуван на следващото събрание на ЕП през месец март, докато гласуването на страните-членки се очаква да бъде през месец април.

Директивата трябва да намали вредата, причинена от мокрите кърпички по канализацията. До каква степен – зависи от прилагането на национално ниво. В тази връзка EurEau са изготвили Образец с препоръки за страните-членки.

Повече по темата може да прочетете тук.

[vc_single_image image=“6477″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_bg.htm“]

Директива за питейните води

2019 г. започна със засилване работата на Европейската комисия по Директивата за питейните води под патронажа на Президентството на Румъния. Срещи на техническо ниво са насрочени за началото на февруари с цел да бъдат довършени и изяснени няколко технически аспекта. Обобщение на това е изказването на министъра на водите и горите от Румъния – Йоан Денес, пред комисията по околна среда на ЕК:

Да бъде постигнат балансиран текст.

Поради много строгите срокове, съгласно календара на Европейския Парламент е много малко вероятно преговори между ЕП и ЕК да започнат преди европейските избори. Това начертава път за предварителна позиция на Комисията „генерален подход“ да бъде установена от ЕК на 5 март или на 26 юни.

Член на ЕП – Майкъл Дантин, също докладчик по Директивата за питейните води, няма да се кандидатира по релевантна позиция на европейските избори. Това ще забави допълнително назначаването на нови членове на ЕП, когато възобнови следващия период през втората част на годината.

[vc_single_image image=“6481″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_bg.htm“]

Управление на утайките

В следствие на компромис, постигнат в тристранния диалог на 20 и 27 ноември 2018 г. (можете да видите оригиналния текст тук), Комисията по околна среда към ЕК гласува в полза на  текста на регулирането на наторяващите агенти на 21 януари 2019 г.

Фокусът е да включим продуктите от канализацията (утайки и подобни) като съставна част на тор. Утайките от канализацията не бяха приети като компонент на компост или тор, въпреки че утайки с добри показатели са близо до критериите, предложени в регулацията. Въпреки това настоящите правила позволяват ВиК операторите да продължават да произвеждат компост и тор, доколкото продуктовите линии за това са отделни. Струвитът, биовъглените и продуктите, базирани на пепел ще трябва да бъдат оценени от ЕК и да бъдат включени в регулирането ако първоначалната оценка е положителна. Според настоящите настроения струвитът и пепелта, идващи от утайките могат да бъдат включени.

Като добро заключение може да се каже, че е добре да се държат отворени всички възможности за рециклиране на хранителни вещества в Европа. На национално ниво утайките от ПСОВ продължават да могат да бъдат използвани като наторяващ агент, където това вече е практика.

Translate »