Skip to main content
Търсене

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други

[vc_single_image image=“6477″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0083″]

Директива за питейните води (ДПВ)

След като пленарното заседание на Европейския Парламент гласува ДПВ в края на месец октомври, текстът продължава да бъде разработван от Работна група по Околна среда (РГОС) от страна на Съвета. Последната среща на РГОС относно директивата бе на 16 ноември и участниците дискутираха предложенията на 10 страни-членки в връзка с продукти в контакт с питейната вода. Предложението е подкрепено от EurEau. За момента изглежда много малко вероятно да бъде постигнато споразумение по ДПВ преди Европейските избори през май 2019 г.

[vc_single_image image=“6482″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0340&from=en“]

Управление на пластмасови отпадъци

Европейският Парламент, Страните-членки и Комисията се опитват да постигнат съгласие относно финалния текст на Директивата за пластмаси за еднократна употреба. Има знаци от страни-членки, че сега са отворени към поддържане на по-високи амбиции във връзка с първоначалното предложение на Комисията. Някои от текстовете относно мокрите кърпички са предложени наново, но свързаните с тях схеми тип „Удължена отговорност на производителя“ все още не включват управление на отпадъците както бе предложено от ЕК и ЕП. Всички страни искат да приключат преговорите преди Коледа.

[vc_single_image image=“6480″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060″]

Рамкова директива на водите (РДВ)

Създадена бе работна група, която да обмисли всички варианти за РДВ. Вече има публикувани решения и изводи от заседанията на групата в доклад, озаглавен „Бъдещето на Рамковата директива на водите – мнението на водните директори за проверка на процеса относно придобиване на опит и посрещане на трудности при изпълнението на РДВ и други възможности за напредък“. Публичната консултация около проверката на РДВ и директивата за наводненията са налични на сайта на ЕК.

[vc_single_image image=“6481″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:l21278″]

Управление на утайките

По въпроса с управлението на утайките бе постигнато споразумение между Европейския Парламент и Съвет. Все още не са ясни детайли, но би трябвало преди Европейските избори през май 2019 г. да има ново законодателство относно утайките на Европейско ниво.

Translate »