Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“6429″ img_size=“full“]

ДИРЕКТИВА 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

Директивата влезе в сила на 12 януари 2021 г. Целта е да защитят хората, да се подобри достъпа до питейна вода и да се осигурят единни стандарти за безопасност за промишлеността. Текстът на официалния вестник на ЕС е достъпен тук. До 12 януари 2023 г. държавите-членки, включително и България, ще трябва да транспонират директивата в националното си законодателство.

Европейската агенция по химикали (European Chemical Agency – ECHA) създава списъци с химикали, които могат безопасно да се използват в материали, влизaщи в пряк контакт с питейна вода. Повече информация – тук.

ДИРЕКТИВА 86/278/ЕИО НА СЪВЕТА от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието

Директивата се стреми да насърчи използването на утайки, идващи от отпадъчни води, в селското стопанство и да регулира тяхното използване по такъв начин, че да предотврати вредното въздействие върху почвата, растителността, животните и човека.

В момента тече публичната консултация относно директивата, като крайният срок за отговор на Комисията е 5 март 2021 г. Повече информация – тук.

ДИРЕКТИВА 2009/128/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

Директивата ще бъде преразгледана съгласно стратегията Farm2Fork (F2F), която е част от Зелената сделка на ЕС. Целта е да се защити човешкото здраве и околната среда от възможните рискове и въздействия на пестицидите.

Комисията започна обществената консултация относно оценката на настоящата директива, като председателят на EurEau д-р Клаудия Кастел-Екснър говори от името на EurEau на събитието на заинтересованата страна на ГД SANTE на Европейската комисия относно оценката на законодателството на 19 януари. Различните презентации са достъпни тук, а речта на д-р Екснър е тук.

Европейският парламент (комисии ENVI и AGRI) представи доклад по собствена инициатива за F2F, като в допълнение в момента тече публична консултация по директивата с краен срок за участие 12 април 2021 г. Повече информация – тук.

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

Към настоящия момент Директивата се преразглежда като някои дейности за пречистване на отпадъчни води са обхванати. Тя има за цел да постигне високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда като цяло чрез намаляване на вредните индустриални емисии, по-специално чрез по-добро прилагане на най-добрите налични технологии. Към момента тече публичната консултация относно IED и E-PRTR (Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители е общоевропейският регистър, който предоставя лесно достъпни ключови данни за околната среда). Краен срок за вземане на отношение – 22 март, като повече информация можете да прочетете тук.

Предложение за резолюция относно новия план за действие за кръговата икономика (NCEAP)

NCEAP има за цел да въведе кръговрат в нашия живот и да ускори екологичния преход на нашата икономика.

Гласуването на Плана се проведе в комисията ENVI на 27 януари 2021 г. като беше прието изменение, свързано с водните ресурси, поставяйки акцента върху повторното използване на водата за напояване в селското стопанство и върху капацитета за оползотворяване на материали от отпадъчни води. Докладът може да бъде намерен тук.

стратегия за биологичното разнообразие

Европейската комисия публикува допълнителни консултации относно оценката на Стратегията за биологичното разнообразие 2011-2020 и по инициативата „Защита на биологичното разнообразие: цели за възстановяване на природата по стратегията на ЕС за биологичното разнообразие“, като последната е една от ключовите мерки, обявени в Стратегия за биологичното разнообразие до 2030 г. за постигане на смекчаване на изменението на климата, необходима до 2030 г. Тя ще предложи правно обвързващи цели за възстановяване на природата, предмет на оценка на въздействието.

23 February 2021 – Carla Chiaretti from the EurEau Secretariat will join the panel ‘Beyond Low Hanging Fruit: Developing a Strategic Roadmap to Achieve Carbon Neutrality’ at the World Water Tech Innovation Summit 2021.

24 February 2021 – Oliver Loebel will present our EPR study at the EPR Club event. It is the follow up to the 27 January event.

25 February 2021 – BLUE PLANET Berlin Water Dialogues will centre around the theme of Smart Water for Resilient Cities. EurEau President, Dr Claudia Castell-Exner will speak at this conference

23 April 2021 – Carla Chiaretti from the EurEau Secretariat will join the session ‘The Future of the Water Sector’ at the Environment Ireland Conference. More information: www.environmentireland.ie.

9-14 May 2021– IWA World water Congress in Copenhagen.

17-20 May 2021 – LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on Land use and water quality: Agriculture and the Environment. More.

31 May–2 June 2021 – (postponed from 15-16 June 2020) European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) and PERM, Vienna, Austria. More

Postponed to June 2022 – from August 2021 – Water Safety Conference in Narvik, Norway. More.

2022 – CEOCOR; hosted by ÖVGW in Vienna, Austria. (postponed from 2021).

23-24 September 2021 – Bulgarian Water Association’s 10th jubilee conference on Water Loss Reduction. The BWA is calling for interested parties to present an applied-scientific report, attend or be an advertiser.  More: bwa.sofia@gmail.com or www.bwa-bg.com. 
Translate »